Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

Η τοιχοποιία είναι το αρχαιότερο δομικό υλικό. Μέχρι την εμφάνιση και την χρήση του χάλυβα και του σκυροδέματος, αποτελούσε το μοναδικό δομικό υλικό. Συναντάται σε όλη την Ελληνική επικράτεια με διαφορετικούς και τρόπους δόμησης και ποικίλα υλικά. Διακρίνεται σε τοιχοποιία από φυσικούς λίθους (λιθοδομές) και σε τοιχοποιίες από τεχνητούς λίθους (πλινθοδομές). Η φέρουσα τοιχοποιία χρησιμοποιείται για να μεταφέρει στο έδαφος κατακόρυφα και οριζόντια φορτία. Η διαστασιολόγιση της φέρουσας τοιχοποιίας γίνεται εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 6 (EC6).
IMG_7536
IMG_7524
IMG_4007
IMG_1359
Πάνω