Επισκευές - Ενισχύσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκτέλεση έργων Επισκευών σε κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και Ενισχύσεων/Επεμβάσεων σε κτίρια που απαιτούν εργασίες αντισεισμικής αποκατάστασης/αναβάθμισης. Οι επεμβάσεις που εκτελούμε είναι σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από oπλισμένο σκυρόδεμα και σε κτίρια από τοιχοποιία. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και διαθέτουμε και την ανάλογη εμπειρία σε επεμβάσεις αποκατάστασης λιθόκτιστων διατηρητέων κτηρίων Με γνώμονα την ασφάλεια και με έμφαση στην λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας ιδιόκτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, εφαρμόζουμε τις παρακάτω τεχνικές:
 • Gunuite (dry mix / wet mix / semi-dry mix)
 • Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
 • Μεταλλικά Ελάσματα
 • Επισκευές τοπικών βλαβών
 • Τσιμεντενέσεις
 • Ρητινενέσεις
 • Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμού / σκυροδέματος
 • Επεμβάσεις σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία
 • Αρμολόγηση λίθινων τοιχοποιιών
 • Τσιμεντενέσεις (απλές / ρητινικές / ινοπλισμένες)
 • Εφαρμογή μεταλλικών ελκυστήρων
Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επέμβασης γίνεται μετά από εκπόνηση αναλυτικών στατικών μελετών με χρήση ειδικού λογισμικού, εφαρμόζοντας πλήρως τους ισχύοντες κανονισμούς (ΚΑΝ.ΕΠΕ ΦΕΚ-2187/Β/5-9-2013, Τροποποιημένο παράρτημα Ε του ΕΑΚ ΦΕΚ350/Β-17-2-2016, EC8).
Πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή επέμβαση, απαιτείται η διερεύνηση και τεκμηρίωση του υφιστάμενου δομήματος σε επαρκή έκταση και βάθος, ώστε να καταστούν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα τα δεδομένα στα οποία θα στηριχθεί η μελέτη αποτίμησης ή ανασχεδιασμού. Προς τούτο απαιτείται η αποτύπωση του δομήματος και της κατάστασής του, η σύνταξη του ιστορικού της κατασκευής και της συντήρησής του, η καταγραφή των τυχόν βλαβών ή φθορών, καθώς και η εκτέλεση επιτόπου διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων. Η επιζητούμενη κάθε φορά στάθμη αξιοπιστίας των πιο πάνω δεδομένων, εξαρτάται από σειρά παραγόντων, και επηρεάζει τους υπολογισμούς των δράσεων και των αντιστάσεων. (ΚΑΝ.ΕΠΕ §3.3.α,β) Η εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος σε κάθε κρίσιμη περιοχή δομικού στοιχείου γίνεται με αξιόπιστες έμμεσες (μη καταστροφικές) μεθόδους. Για την εκτέλεση των ελέγχων αυτών η εταιρεία μας έχει εξοπλιστεί με σύγχρονο εξοπλισμό και μπορεί να εκτελέσει:
Μη Καταστροφικούς Ελέγχους αντοχής σκυροδέματος (Non Destructive Tests NDT)
Εκτίμηση αντοχής σκυροδέματος μέσω της επιφανειακής του σκληρότητας (κρουσιμέτρηση)
Εκτίμηση αντοχής σκυροδέματος, μηχανικών χαρακτηριστικών, ομοιογένειας και ρωγμών του με υπερήχους
Μέτρηση πάχους επικάλυψης με μαγνητικές μεθόδους ή με τοπική αποκάλυψη του οπλισμού
Μέτρηση βάθους ρωγμών με υπερήχους, οπτικούς μεγεθυντικούς φακούς και παρακολούθηση τους με μηκυνσιόμετρα
Ανίχνευση ράβδων οπλισμού με μαγνητικές μεθόδους
Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης με χρήση διαλύματος φαινολοφθαλείνης
Μέτρηση δυναμικού χάλυβα – Υπολογισμός πιθανότητας διάβρωσης οπλισμών
Μέτρηση υγρασίας σκυροδέματος και pH
Πάνω