Ενισχύσεις κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η κύρια μέθοδος ενισχύσεων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που εφαρμόζει η εταιρεία μας είναι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Ως “εκτοξευόμενο σκυρόδεμα” (shotcrete ή gunite ή sprayedconcrete) ορίζεται το σκυρόδεμα που διαστρώνεται πάνω σε μία επιφάνεια με εκτόξευσή του από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίζει στρώση σκυροδέματος με συνάφεια πάνω στην εν λόγω επιφάνεια.
Πάνω