Εκτίμηση της Αντοχής Σκυροδέματος με Έμμεσες Μη Καταστροφικές Μεθόδους

Πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή επέμβαση σε κτιριακά έργα αλλά και για την αποτίμηση της αντοχής των κτιρίων, απαιτείται η διερεύνηση και τεκμηρίωση του υφιστάμενου δομήματος σε επαρκή έκταση και βάθος, ώστε να καταστούν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα τα δεδομένα στα οποία θα στηριχθεί η μελέτη αποτίμησης ή ανασχεδιασμού. Προς τούτο απαιτείται η αποτύπωση του δομήματος και της κατάστασής του, η σύνταξη του ιστορικού της κατασκευής και της συντήρησής του, η καταγραφή των τυχόν βλαβών ή φθορών, καθώς και η εκτέλεση επιτόπου διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων. Η επιζητούμενη κάθε φορά στάθμη αξιοπιστίας των πιο πάνω δεδομένων, εξαρτάται από σειρά παραγόντων, και επηρεάζει τους υπολογισμούς των δράσεων και των αντιστάσεων. (ΚΑΝ.ΕΠΕ §3.3.α,β)
 
Η εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος σε κάθε κρίσιμη περιοχή δομικού στοιχείου γίνεται με αξιόπιστες έμμεσες (μη καταστροφικές) μεθόδους. Για την εκτέλεση των ελέγχων αυτών η εταιρεία μας έχει εξοπλιστεί με σύγχρονο εξοπλισμό και μπορεί να εκτελέσει:
  • Μη Καταστροφικούς Ελέγχους αντοχής σκυροδέματος (Non Destructive Tests NDT)
  • Εκτίμηση αντοχής σκυροδέματος μέσω της επιφανειακής του σκληρότητας (κρουσιμέτρηση).
  • Εκτίμηση αντοχής σκυροδέματος, μηχανικών χαρακτηριστικών, ομοιογένειας και ρωγμών του με υπερήχους.
  • Μέτρηση πάχους επικάλυψης με μαγνητικές μεθόδους ή με τοπική αποκάλυψη του οπλισμού.
  • Μέτρηση βάθους ρωγμών με υπερήχους, οπτικούς μεγεθυντικούς φακούς και παρακολούθηση τους με μηκυνσιόμετρα.
  • Ανίχνευση ράβδων οπλισμού με μαγνητικές μεθόδους. Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης με χρήση διαλύματος φαινολοφθαλείνης.
  • Μέτρηση δυναμικού χάλυβα - Υπολογισμός πιθανότητας διάβρωσης οπλισμών.
  • Μέτρηση υγρασίας σκυροδέματος και pH.
Πάνω