Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών (Αδειών Δόμησης), όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Τα στάδια που ακολουθούμε είναι:

1) Καταγραφή των επιθυμιών/ αναγκών του πελάτη ανάλογα με το είδος και την φύση του έργου.

2) Συνεργασία με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες μηχανικών. Πιστεύουμε στην εξειδίκευση και δίνουμε έμφαση στην λεπτομέρεια. Συνεργαζόμαστε σε κάθε βήμα με Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς κλπ και προσαρμόζουμε την άποψη σας έτσι ώστε να πληρούνται στο τελικό αποτέλεσμα όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

3) Παρουσίαστη της μελέτης στον πελάτη. Συλλογή περαιτέρω στοιχείων.

4) Πιθανός επανασχεδιασμός/ τροποποιήσεις.

5) Προετοιμασία Φακέλου. Λοιπές εγκρίσεις όπου αυτές απαιτούνται. (Δασαρχείο, αρχαιολογία, αεροπορία, ΝΕΧΩΠ, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Εγκρίσεις φορέων (Δ/νση Ανάπτυξης, Εμπορίου κλπ) ).

6) Διεκπερέωση ελέγχων στην Υπηρεσία Δόμησης της περιοχής σας.

Για οποιοσδήποτε προβληματισμό παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

Σχετική Νομοθεσία

1) Ν-4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/25-11-11) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

2) ΦΕΚ-251/Β/13-2-12 «Διαδικασία έντυπης υποβολής 'Έγκρισης Δόμησης και 'Άδειας Δόμησης»

3)Ν-4067/12 ( ΦΕΚ-79/Α/9-4-12) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

Πάνω