Δεσμευτικότητα χρήσεων γης των ΓΠΣ

Δ.ΠΟΛ.Σ. - Δεσμευτικότητα χρήσεων γης των ΓΠΣ (του Ν. 1337/1983) και των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ (του Ν. 2508/1997)

(Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

ΔΟΚΚ οικ. 9070/12-2-2013 Απόφαση Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ \"Τροποποίηση του Τευχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)\"

Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12)

ΔΟΚΚ - Ανακοίνωση της υπ\'αριθμ. 63234/1-12-2012 Απόφασης Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ \"Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12)

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ν-4067/12 ( ΦΕΚ-79/Α/9-4-12) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών

ΔΟΚΚ/Β - Εγκύκλιος 18 (αρ. πρωτ.60764/6-12-2012) \"Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την ισχύ του Ν.4030/2011.\"

Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης

Υπουργική Απόφαση - 54373/9-12-2015 \"Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης, στην περίπτωση τμημάτων τους που εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου / γηπέδου,...

ΦΕΚ-251/Β/13-2-12 «Διαδικασία έντυπης υποβολής \'Έγκρισης Δόμησης και \'Άδειας Δόμησης»

Το ΦΕΚ-251/Β/13-2-12 «Διαδικασία έντυπης υποβολής \'Έγκρισης Δόμησης και \'Άδειας Δόμησης» αποτελεί έναν πολύ αναλυτικό οδηγό...

Νέα υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

Νέα υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης είναι διαθέσιμα...

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

Ν-4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/25-11-11)

Πάνω